Euskararen hasiera

 Hasiera

HAUR ELIKADURA. (ERIZAINA ETA AMAREN ARTEKO ELKARRIZKETA-SOLASALDIA)

ALIMENTACION INFANTIL (INFORMACIÓN A MADRES)

Bularra
Pecho
Biberoia
Biberón
Fruituak eta laboreak
Frutas y cereales
Haragia, arraina eta arrautza
Carne, pescado y huevo
Fruitu lehorrak
Frutos secos
Gatza
Sal
Gozokiak eta edariak
Dulces y bebidas
   

EUSKARA

ESPAÑOL

Bularra (titia) ematen (emoten) diozu?

¿Le das pecho?

Oso ondo. Eman (emon) eskatzen duenean (dabenean)

Muy bien. Dále cuando lo pida.

Oso ondo. Jarri (ipini) titian eskatzen duenean (dabenean).

Muy bien. Pónle al pecho cuando lo pida

Eta zergatik ematen (emoten) diozu biberoia?

¿Y porqué le das biberón?

Laguntzarekin galdu egingo duzu bularra

Con la ayuda perderás el pecho

Biberoi pixkat batek, beste pixkat bat eskatuko du (dau)

Un poco de biberón trae consigo otro poco

Laguntza batek beste bat eskatzen du (dau)

Una ayuda trae consigo otra.

Horixe da arriskua

Ese es el peligro

Horregatik esaten dizuegu ez laguntzeko

Por ello os decimos que no deis ayuda

Beti edo ia beti gertatzen da horrela

Siempre o casi siempre ocurre igual.

Bestela ez litzateke hainbeste oztoporik egongo

Si no, no habría tanto problema.

Negarrak ez du (dau) nahi esan beti gosea

El llanto no siempre significa hambre

Negarrak ez du (dau) nahi esan beti esnearen falta

El llanto no siempre significa falta de leche.

Haur (ume) batzuk antsisoagoak dira

Algunos niños son más ansiosos

Haur (ume) batzuk negartiagoak dira.

Algunos niños son más llorones

Bularreko esnea arinago lixeritzen da

La leche de pecho se digiere antes

Urdaila arinago hustutzen da

El estómago se vacía antes

Gosea arinago agertzen da

El hambre aparece antes.

Baina haurrak (umeak) hartzen duen (daben) energia nahikoa da.

Pero la energía que toma es suficiente

Begira, bestela, nola (zelan) doan bere pisua

Mira, si no, cómo marcha su peso.

Biberoiarekin beste hazten da haurra (umea)

El niño crece tanto como con biberón

Eta gainera hobeto

Y además mejor

Bularreko esnea delako (dalako) egokia.

Porque la leche de pecho es la adecuada.

Biberoia ematea (emotea) zure kontua da.

El darle biberón es cuestión personal

Biberoia ematea (emotea) zure erabakia da

El darle biberón es decisión tuya

Biberoia ematea (emotea) zure ardura da

El darle biberón es responsabilidad tuya.

Guk adituek esandakoa baino ez dugu jarraitzen

Nosotros no hacemos más que aconsejar lo que dicen los expertos

Baina zuk bestela erabaki baduzu …ondo deritzot

Pero si tú has decidido lo contrario …me parece bien

Erabakia, norberarena izan behar da

La decisión tiene que ser personal

Ea zelan (nola) emoten (ematen) diozun titia

A ver cómo le das el pecho

Titiburu aproposa daukazu

El pezón lo tienes inmejorable

Hori da, koka (ipini) ezazu umea etzunda (etzanda)

Eso es, colócalo tumbado

Besoaren luzerara

A lo largo del brazo

Beste eskuarekin lagun ezazu titiburua hartzen

Con la otra mano dirígele al pezón

Zelan (Nola) prestatzen duzu biberoia?

¿Cómo preparas el biberón?

Hori da, lehenengo ura

Eso es, primeramente el agua

Eta gero, hautsa

Y luego el polvo

Hogeitamar mililitroko neurri bat esne

Una medida de leche por cada 30 ml

Tetinaren zuloa ez da egokia

El agujero de la tetina no es el adecuado

Zulo hau ez da egokia

Este agujero no es el adecuado

Oso txikia da eta ez du esnea ondo ateratzen

Es muy pequeño y no saca bien la leche

Estu estua da eta esnea ez da ondo irtetzen

Es muy estrecho y no sale bien la leche

Oso handia da eta umea ito egiten da esnearekin

Es muy grande y el niño se ahoga con tanta leche.

Lar esne denbora gutxitan

Mucha leche en poco tiempo

Esne gehiegi denbora gutxitan

Demasiada leche en poco tiempo

Tetinaren zuloa egokia izan behar da

El agujero de la tetina tiene que ser adecuado

Esnearen tenperatura 40º inguruan egon behar da

La temperatura de la leche tiene que estar en unos 40º

Bestela, zure larruazalean kalkula dezakezu

De otra manera, puedes calcularla en tu piel

Gutxi gora-behera zure larruazalean kalkula dezakezu

Poco más o menos, puedes calcularla en tu piel

Lau sei hilebete bitartean …

Entre los 4-6 meses de edad …

Has zaitezke fruituen batidoarekin …

puedes comenzar con un batido de frutas …

edo laboreekin.

o con cereales

Orain, laboreekin hasiko zara.

Ahora, comenzarás con cereales.

Glutengabekoak izango dira 6 hilabeterarte

Serán sin gluten hasta los 6 meses de edad

Orain, barazkien purea eskainiko diozu.

Ahora, le ofrecerás un puré de verduras.

Gaurtik aurrera, barazkien purea eskainiko diozu.

De ahora en adelante, le ofrecerás un puré de verduras

Orain, barazkien purearekin hasiko zara

Ahora, vas a empezar con el puré de verduras

Geroxeago haragia gehituko duzu purean

Algo más tarde, le añadirás carne al puré.

Edo oilaskoa

O pollo

Hogeitamar-berrogei gramo

Unos 30-40 gramos

Ez arraia (arraina) 9 hilabete arte ez duzu gehituko

No, el pescado no lo añadirás hasta los 9 meses

Arraultzaren gorringoa 8 hilabetekin hasi ematen (emoten)

Comienza con la yema de huevo a los 8 meses.

Behin edo bi aldiz (birritan) astean.

Una o dos veces a la semana.

Ez da derrigorrezkoa (ezinbestekoa).

No es imprescindible.

Denetarikoa (danetarikoa) dastatu behar du.

Tiene que probar de todo.

Beti bere adinari moldatuta

Siempre de acuerdo a su edad.

Arraia (arraina) edozein motakoa izan daiteke.

El pescado puede ser de cualquier tipo.

Dena dela (dana dala), kontuz ibili hezurrarekin (arantzarekin)

De todas formas, ten cuidado con la espina.

Janari berriak (barriak) poliki (astiro) sartu behar dira

Los alimentos nuevos hay que introducirlos poco a poco

Banan banan sartuz gero, hobeto

Mejor si se introducen de uno en uno

Urtea betetzen duenean, edozer jan dezake

Al cumplir el año puede comer cualquier alimento

Urtea betetzen duenean, denetarikoa jan dezake

Al cumplir el año puede comer de todo.

Bai, bai, helduek bezala (moduan).

 Sí, sí, como los adultos

Lehendabiziz bigun prestatuta joango dira.

Al principio irán preparados en textura blanda

Baina pixkanaka-pixkanaka gogorragoak izango dira.

Pero poco a poco, serán más duros.

Umeak murtxikatzeko

Para que el niño los mastique.

Sar dezakezu arraultza-zuringo

Puedes introducir la clara de huevo

Bai, jan dezake tortilla bat, nosk

Sí, claro que puede comer una tortilla

Poliki poliki (astiro astiro) elikadura oso batera bideratu behar duzue umea

Poco a poco, tenéis que encaminar al niño hacia una alimentación completa

Salbuespen bakarra fruito lehorra da

La única excepción es el fruto seco

Oso alergenikoak dira ….

Son muy alergénicos …

Baina arrazoi handiena ez hartzea aholkatzeko …

Pero la razón principal para desaconsejarlos...

Arnas-bideetara iragan daitezkeela da

Es que pueden pasar a vías respiratorias

Eta gorputz arrotza bezala (arrotzaren moduan) jo

Y actuar como un cuerpo extraño.

Eta hori, arrisku handiko gertaera da

Y ese es un accidente muy grave

Animali-erraiak ere (be) ez dira komeni.

Las vísceras de animales tampoco son convenientes

Odolkia (odolostea) ez da hain txarra

La morcilla no es tan mala

Baina noiz-behinka eman (emon). Eta aurreraxeago

Pero dale ocasionalmente. Y más adelante

Enbutidoak ere ez dira txarrak.

Los embutidos tampoco son malos

Bere neurrian bet

Siempre en su medida

Beste errai-motari buruz ari izan naiz.

Me he referido a otro tipo de vísceras

Gatza ez da beharrezkoa

La sal no es necesaria

Janariak ba daukate nahikoa organismorako

Los alimentos tienen lo necesario para el organismo

Nahi baduzu, pitintxu bat gehitu

De añadir algo, que sea un pellizquito

Utzizazu noiz behinka kutxarilarekin bere kabuz jaten

Déjale que poco a poco se maneje él sólo con la cucharilla

Lohitu egingo da, noski

Se va a ensuciar, claro

Eta inguru guztia zikinduko du (dau).

Y manchará todo alrededor.

Baina, horrela ikasiko du (dau).

Pero, de esa manera aprenderá.

Ez dago beste biderik

No lo hará de otra forma

Bi urte (Urte bi) betetzerakoan bere kabuz jateko gauza izan behar da umea

Al cumplir los 2 años el niño tiene que ser capaz de comer solo.

Lau otordu (jatordu) egin behar ditu umeak urtetik aurrera

El niño tiene que hacer 4 comidas a partir del año.

Jatordu hauetatik kanpo ez da komeni ezer jatea

No es conveniente comer nada fuera de estas comidas.

Are gutxiago gozokiak edo boiloak

Menos aún dulces o bollería

Edo palmerak edo Donutsak

O palmeras o Donuts

Eta edateko, ura eskaini

Y para beber, ofrecer agua

Noski nahiago duela Coca-Cola.

Claro que prefiere Coca-Cola.

Baina hori ez da kontua.

Pero esa no es la cuestión

Freskagarriek gozokiek bezala (gozokien moduan) jotzen dute (dabe) organismoan

Los refrescos ejercen un papel similar a las golosinas en el organismo

Energia asko daukate

Aportan mucha energía

Baina txarra, kalitate eskasekoa.

Pero de mala calidad

Ezin hobeak loditzeko.

Inmejorables para engordar

Kaltegarriak osasunerako

Perjudiciales para la salud