Euskararen hasiera

 Hasiera PEDIATRIA KONTSULTA: GALDERAK ETA MIAKETA KLINIKOA

CONSULTA DE PEDIATRÍA: PREGUNTAS Y EXPLORACIÓN CLÍNICA

Harrera
Inico

Ikastolara joatea
Ir a la escuela
Sukarra
Fiebr
e
ORL
ORL
Arnasa
Respiratorio
Tripa
Abdomen
Ibiltze-aparatua
Locomotor
Esamoldeak
Frases habituales
 

 

EUSKARA

ESPAÑOL

Kaixo!

Hola

Egunon

Buenos días

Zer gertatzen zaizu?

¿Que te pasa?

Eseri hemen

Sientate ahí

Hemen

Aquí

Zer (ea)

A ver (que)

Esan

Habla

Esadazu

Dime

Eman, mesedez

Dame, por favor

Itxoin pizka batean

Espera un momento

Barkatu

Perdona (Perdone, oiga perdone)

Hartu (Tori)

Toma

Ikastolara joan zaitezke

Puedes ir a la ikastola

Ezin duzu ikastolara joan

No puedes ir a la ikastola

Sukarra edo beherakoa duzun bitartean ez joan ikastolara

Mientas tenga fiebre o diarrea que no vaya a la ikastola

Sukarrik badaukazu?Badaukazu sukarrik?

Tienes fiebre

Termometroa ipini al diozu?

Le has puesto el termómetro?

Zenbat gradu zeukan?

Cuanta temperatura marcaba

Belarriko mina al dauka?

Le duele el oído?

Zein?

Cual de ellos?

Eztarriko mina al dauka?

Le duele la garganta?

Ea belarriak

Vamos a ver las orejas...

Orain, belarriak

Ahora las orejillas

Etzan

Túmbate

Buelta eman

Date la vuelta

Bata,...eta bestea

Una (oreja)...(Una, ...y otra)

Eta bestea (belarria)

Y la otra (oreja)

Ireki ahoa (Zabaldu ahoa)

Abre la boca

Atera mingaña (mihia, mina)

Saca la lengua

Makilatxo bat nahi duzu?

Quieres un palito?

Gero emango dizut

Luego te lo doy (un palito)

Ondo,ete beste makilatxo bat zure anaiarentzat

Vale, y otro (palito) para tu hermanito

Eztulik (ba)daukazu?

¿Tienes tos?

Mukirik (ba)daukazu? Badaukazu mukirik?

¿Tienes mocos?

Arnas-estua eduki al duzu?.Arnas estua eduki duzu?

Has tenido fatiga?

Txistu egin al dizu bularrak? Soinua somatu al duzu arnastean?

¿Te pitaba, silbaba el pecho? ¿Has notado pitido (ruido) al respirar?

Txakur-eztula daukazu

Tienes tos de perro

Auskultatu egingo zaitut (goma hauekin)

Te voy a auscultar( con las gomitas)

Arnasa hartu

Respira

Hartu arnasa sakon

Respira fuerte

Eztula egin!

Tose

Eztula egin, berriro

Tose, otra vez

Ez hartu arnasarik

No respires

Ventolin eman diozu?

Le has dado, ventolin, terbasmin.....?

Ospitalean egon al da?

Ha estado ingresado?

Non egon zinen? Ospitalean edo larrialdetan

Estuviste en el hospital, o en urgencias

Txostenik al duzu?Ba al duzu txostenik?Ba al daukazu txostenik?

¿Tienes el informe?

Maskara bat ipiniko dizugu

Vamos a ponerte unas mascarillas

Zoaz gelara eta eman paper hau erizainari

Vete a la sala y dale este papel a la enfermera

Baduzu (badaukazu) tripako minik?Ba al duzu...

¿Te duele la tripa?

Ba al duzu beherakorik?Badaukazu beherakorik?

¿Tienes diarrea?

Ba al daukazu goitikarik?Badaukazu gotitikarik?Goitika egin al duzu?

¿Tienes vómitos?

Zenbatetan egin duzu kaka?

¿Cuantas veces has hecho cacas?

Zenbatetan goitika?

Cuantos  vómitos?

Inor gehiago etxean?

Alguno  más  en  la  familia?

Izan al zara igerilekuan?

Has  estado  en  la  piscina?

Izan al zara urtebetetze baten baten?

Has  estado  en  algún  cumple?

Utzi sabela bigun, indarrik egin gabe (barik).

Deja  la  tripa  blanda,  no  hagas  fuerza

Kili-kili egiten dizut.

Te  hago  cosquillas...

Min al duzu sakatzerakoan?

Te  duele  al  apretar?

Min gehiago sentitzen al duzu askatzerakoan?

¿Te duele más cuando suelto?

Jaitsi ohatilatik.

Bájate  de  la  camilla

Egin salto txingoka.

Salta  a  la  pata  coja

Hartu al duzu kolperik? Hartu al duzu kolperen bat?.

¿Te han dado algún golpe?

Erori egin al zara?

Te  has  caído ?

Ba al daukazu minik? Badaukazu minik?

Te  duele?

Erakutsi non duzun (daukazun) miña. Ea non daukazun mini

Señálame donde te duele

Baduzu (Badaukazu) zangoko (hankako) minik, Ba al duzu...

¿Te  duele la pierna?

Baduzu (Badaukazu) belauneko minik? Ba al duzu...

¿Te  duele la rodilla?

Baduzu (Badaukazu) orkatilako minik? Ba al duzu...

¿Te  duele el tobillo?

Erakutsi non

Señálame  donde

Bueno. Bueno, bueno …

Bueno.  Bueno,  bueno...

Ea. Ea zer gertatzen den.

Vamos  a  ver. (A ver qué pasa).

Igo esku-ohean. (Igo ohatilara).

Súbete  a  la  camilla

Igo pisuan (pisura)

Súbete  al  peso

Ea …

A  ver...

Esan …

Dime...

Eta gero …

Y  luego...

Gero arte.

Hasta  luego

Laster arte.

Hasta  pronto

Joan erizainarengana. Joan erizanainenera

Vete  donde  la  enfermera.

Hirugarren gelan dago.

Esta  en  la  sala nº 3

Horretan ari naiz … (Euskalduntzen …)

Estoy  en  ello..(Aprendiendo  euskera..)

(Euskara) Pixkat bakarrik.

Solo  un  poco (de  euskera..)

Hobetzea da asmoa (zuen laguntzaz…)

Espero  mejorar  (con  vuestra  ayuda... )

Oso ondo.

Muy  bien

Ondo.

Bien

Geldi

Quieto

Lasai

Tranquilo

Eskerrik asko

Gracias

Ez horregatik

De  nada

Noiz izango da zure urtebetetzea?

¿Cuando  es  tu  cumpleaños?

Zorionak

Felicidades

Zu handia zara...

  eres grande...

.edo txikia zara.

..o eres pequeño.

Non duzu miña?

Donde te duele?

Itxoin

Espera

Azkurarik duzu?

Te pica?

Zer moduz?

Que tal estas?

Zer gertatzen zaio ume honi?

Que le pasa a este niño?

Zer gertatzen da ume honekin?

Que le pasa a este niño?

Mukiak dauzkazu, besterik ez

Solo tienes mocos

Mukiak kendu (egin) behar dira

Hay que sonarse los mocos

Ez hartu esnerik

No tomes leche

Goixotasun hau birikoa da

Esta enfermedad es una virasis

Birus bat da

Es un virus

Igo!

Sube1

Jaitsi!

Baja!

Oso ondo zauden (zaude)!

Estás muy bien!

Ze ondo zauden!

Estás muy bien!

Primeran dagoen (dago)!

Está estupenda! Está estupendo!

Gaur da nire urtebetetzea

Hoy es mi cumpleaños

Egidazu marrazki bat

Hazme un dibujo