Euskararen hasiera

 Hasiera PEDIATRA ETA UMEA-AMIGDALITISA

PEDIATRA Y NIÑO-AMIGDALITIS

EUSKARA

ESPAÑOL

Zer moduz, mutil (mutiko)?

¿Qué tal chaval?

Zer moduz, neska (neskatila)?

¿Qué tal chavala?

Zer gertatzen zaizu?. Esan.

¿Qué te ocurre?. Cuéntame.

Badaukazu sukarrik?

¿Tienes fiebre?

Sukarra daukazu. Zer gehiago?

Tienes fiebre. ¿Y qué más?

Buruko mina ere (be) bai.

También dolor de cabeza.

Zerbait gehiago?

¿Alguna otra cosa?

Badaukazu goitikarik?

¿Tienes vómitos?

Okadarik?

¿Náuseas?

Hotzikararik?

¿Escalofríos?

Eztulik?

¿Tos?

Sabeleko minik?

¿Dolor de tripas?

Besoetako, hanketako edo giltzaduretako minik?

¿Dolor de brazos piernas o articulaciones?

Eztarriko minik?

¿Dolor de garganta?

Belarriko minik?

¿Dolor de oídos?

Jateko gogo gutxiago?

¿Menos apetito?

Hau da, zure sintomak sukarra, buruko min arina eta irensteko (irunsteko) mina dira.

O sea que lo que tienes es fiebre, dolor de cabeza no intenso y dolor al tragar.

Etzan (etzun) ohatilan, mesedez.

Túmbate en la camilla, por favor.

Aurpegiz gora!

Boca arriba

Hilda moduan utzi burua.

Deja flácida (muerta) la cabeza

Hori da; nik flexionatu egingo dizut.

Eso es; yo te la voy a flexionar.

Oso ondo; orain auskultatu egingo dizut bularra.

Muy bien; ahora te voy a auscultar el pecho.

Eseri (jesarri), mesedez

Siéntate, por favor.

Hartu arnasa sakon.

Inspira hondo.

Sakon, ez azkar

Hondo, no rápido

Horrela. Sakon baina astiro.

Eso es. Profundo pero despacio

Oso ondo egiten duzu.

Lo haces muy bien.

Ea lepoa. Ez duzu gongoil handirik.

A ver el cuello. No tienes ganglios.

Ea sabela.

A ver la tripa.

Ez daukazu minik hemen sakatzerakoan, ezta?

No te duele al apretar aquí, ¿no?.

Gasen hotsak ere normal daude.

Los ruidos de los gases son también normales

Orain (ireki) zabaldu ahoa.

Ahora abre la boca.

Gehiago.

Más

Hemen bai; infektatuta daude amigdalak.

Aquí sí; las amígdalas están infectadas.

Ukitu egingo dizut hor, eztarrian, lagin bat ateratzeko.

Voy a tocarte ahí, en la garganta, para coger una muestra.

Gutxira ikusiko dugu emaitza.

En poco tiempo veremos el resultado.

Estreptokokoa daukazu eztarrian

Tienes estreptococo en la garganta.

Eztarriko infezioak, amigdalitisak, ematen dizu sukarra eta irensterakoan mina

Lo que te produce la fiebre y dolor al tragar es la infección de la garganta, la amigdalitis.

Gainera, estreptokokos badago, tratatu egin behar da.

Además, al haber estreptococo hay que tratar.

Penicilina ipiniko dugu.

Vamos a poner Penicilina

Hamar bat egunetan jarraitu behar duzu tratamentua.

Tienes que tomar el tratamiento en 10 días, uno arriba-abajo.

Biharko ondo egongo zara.

Para mañana te sentirás bien.

Dena dela, 10 egunetan jarraitu behar duzu

Aún así, es importante que sigas el tratamiento durante 10 días.

Tira, 8tik hamarrera.

Bueno, de 8 a 10 días.

Amigdalitisa ez da berez arriskutsua.

La amigdalitis no es en sí peligrosa.

Baina bai estreptokokoen ondorioko beste gaixotasunak

Pero sí otras enfermedades que son complicaciones de la infección por estreptococo.

Horiei egin behar zaie aurre.

Ésas son a las que hay que hacer frente.

Eta horregatik 10 eguneko tratamentua

De ahí el tratamiento de 10 días.

Penicilina 12 orduro hartuko duzu.

Tomarás la Penicilina cada 12 horas.

Urdaila utzirik egon behar da.

El estómago tiene que estar vacío.

Beraz, gosaldu eta afaldu ordu aurretik dira une egokiak.

Por lo tanto, los mejores momentos son antes de desayunar y cenar.

Biharko ez duzu sukarrik edukiko.

Para mañana no vas a tener fiebre.

Sukarra eduki arte hartu antitermikoa penicilinaz aparte

Mientras tengas fiebre toma antitérmico además de la Penicilina.

Ohiko dosietan

A las dosis habituales, sí.