Euskararen hasiera

 Hasiera PEDIATRIA KONTSULTA: GALDERAK ETA MIAKETA KLINIKOA

CONSULTA DE PEDIATRÍA: PREGUNTAS Y EXPLORACIÓN CLÍNICA

Antitermikoak
Antitérmicos
Gaixotasun Birikoak
Enfermedades víricas
Amigdalitisa
Amigdalitis
Neumonia
Neumonía
   

 

EUSKARA

ESPAÑOL

Nola egin diozu aurre sukarrari?

¿Como has tratado la fiebre?

Zer eman diozu sukarrarentzat?

¿Qué le has dado para la fiebre?

Bai, baina zenbat?

Ya, pero ¿en qué cantidad?

Ondo, eta zenbat eman diozu?

Bien, y ¿cuánto le has dado?

Pisuari dagokiona baino gutxiago eman diozu

Le has dado menos de lo que le corresponde por su peso.

Behar bada, horregatik ez da jaisten ondo

A lo mejor, por eso no le baja bien

Dosia pisuari egokitu behar zaio

Lo ideal es calcular la dosis por el peso

Adinaren arabera ez da hain zehatza

Por edad es más inexacto

Adin baterako, pisuaren desberdintasuna oso handia izan daiteke

A una misma edad la diferencia de peso puede ser muy grande.

Paracetamolaren dosia kiloko 15 mgkoa da

La dosis del Paracetamol la puedes calcular en 15 mg por kg.

Apiretalaren dosia honela kalkula dezakezu: Umearen pisua gehi bere erdia, dezimal batekin.

La dosis del Apiretal puedes calcularla así: el peso del niño mas la mitad del peso, con un decimal

Adibidez, 8 kg baditu, dosia 8 + 4= 12, eta dezimal batekin 1,2 ml izango litzateke

Por ejemplo, si pesa 8 kg, la dosis es 8 + 4 = 12, y con un decimal queda en 1,2 ml

Dosi hau 6 orduro eman daiteke.Dosi hau 6 ordutik 6 ordura eman daiteke

Se puede dar esta dosis cada 6 horas.

Hori da, 16 kg baditu, dosia 2,4 ml da.

Eso es, si pesa 16 kg, la dosis es 2,4 ml

6 orduro eman daiteke, baina sukarrik ez badauka ez da eman behar.6 ordutik 6 ordura eman daiteke, …

Se puede dar cada 6 horas; no hay que darle si no tiene fiebre

Sukarrik ez badauka, ez eman antitermikorik.

Si no tiene fiebre, no le des antitérmicos.

38ºrik ez badauka, ez da zuzena tratatzea

Si no tiene 38º, no le deberías de dar.

Beno, umearen ondoeza oso handia bada, salbuespen moduan, eman dezakezu

Bueno, se puede valorar si está con gran malestar

Non hartzen diozu tenperatura?

¿Dónde le tomas la temperatura?

Bai, ondestea da leku onena ume txikietan.Bai, ipurdia de leku onena ume txikietan.

Sí, el recto es el mejor sitio en niños pequeños.

Gradu erdia kendu behar da.

Hay que quitarle medio grado

Ipurdiko/Ondesteko tenperatura gradu erdi altoagoa da

La temperatura en el recto es medio grado más alta

Behin gradu erdia kenduz gero, 38º edo gehiago duenean tratatu.

Una vez que le quitas medio grado, le tratas si tiene fiebre de 38º ó más.

Behin 5 dezima kenduz gero, 38º tenperatura edo altoagoa duenean tratatu

Una vez que le quitas 5 décimas, le tratas si tiene fiebre de 38º ó más.

Ez da tratatu behar sukarrari aurrea hartzeko

No le tienes que dar para evitar la fiebre

Ume honek ez du arrisku-faktorerik agertu baino lehen sukarrari aurre egiteko.

Este niño no tiene ningún factor de riesgo para tratar la fiebre antes de que aparezca

Ibuprofenoa emango diozu kiloko bataz besteko 7 mgtan, 6 orduro beste

El Ibuprofeno le darás a una dosis de unos 7 mg por kg, hasta cada 6 horas

Paracetamolaren moduan, tenperatura 38ºkoa edo altoagoa denean.

Igual que el Paracetamol, cuando la temperatura es de 38º ó superior.

Bere dosietan, ez da bata bestea baino hobea.

A sus dosis, no es mejor uno que otro.

Batzuk hobeto erantzuten diote Ibuprofenoari

Algunos reaccionan mejor con Ibuprofeno

Beste batzuk Paracetamolari egiten dioten bitartean.

Mientras que otros lo hacen con Paracetamol.

Ez da ona biak txandakatzea

No es bueno que alternes los dos.

Ahalegina egin behar duzu ez txandakatzeko.

Hay que intentar no alternar.

Sukarra bera ez da arriskutsua ….

No hay que temer la fiebre en sí …,

bai atzetik izan dezakeena

sino lo que puede haber por detrás

Dalsyren dosia 3 kiloko mililitro bat da

La dosis de Dalsy es de 1 ml por cada 3 kg.

Bai, 6 orduro

Cada 6 horas, sí

Sukarra oso altoa balitz, kiloko 10 mg beste eman daiteke dosi bakoitzeko.

Si la fiebre fuera muy alta, se puede dar Ibuprofeno a 10 mg/kg en cada dosis.

Honela, Junifenen gehienezko dosia 2 kgko mililitro bat izango litzateke.

Así, la dosis máxima de Junifen sería de 1 ml cada 2 kg de peso.

Dosi honek debekatu egiten du txandaketa.

Con estas dosis se proscribe la alternancia.

Ez, gaur egun ez dugu gomendatzen Aspirina.

No, ya no recomendamos Aspirina.

Sukarraren jatorria birikoa da, antza.Dirudienez, sukarraren jatorria birikoa da.

La causa de la fiebre parece de origen vírico

Gaixotasuna birikoa dirudi

La enfermedad parece vírica.

Goi bidetako katarroa dirudi.

Parece un catarro de vías altas.

Miaketa normala da

La exploración es normal.

Normala iruditzen zait auskultazioa.

La auscultación me parece normal

Ez diot hots apartekorik entzun.

No le he oído ningún ruido anormal.

Ez du antibiotikoaren beharrik

No necesita antibiótico.

Antibiotikoak ez du egiten ezertxo ere ez birusaren aurka

El antibiótico no actúa sobre los virus

Nahikoa da antitermikoa.

Es suficiente con el antitérmico.

Dena dela, ostera ere kontsultatu behar duzu edozein sintoma berriaren aurrean

De todas formas, tienes que consultar ante cualquier síntoma nuevo.

Sukarrarekin jarraituz gero, 2 egunetara berrikusiko dugu.

Si sigue con fiebre, le valoraremos dentro de 2 días

Kontutan hartu behr dira konplikazioak

Hay que valorar complicaciones.

Konplikazioak arraroak dira, baina hor daude.

Las complicaciones son escasas pero existen.

Umearen adinak arreta handiagoa eskatzen du.

Hay que tener más cuidado por la edad del niño.

Garnua jasoko diogu

Le recogeremos la orina.

Sarri gertatzen dira garnu-infekzioak lehen hilebeteetan.

Las infecciones de orina son frecuentes en los primeros meses

Arnas-infekzio birikoa dirudi, baina ez du ezer kostatzen garnua jasotzeak.

Parece infección respiratoria vírica, pero no cuesta nada recogerle una orina.

Adin honetan giltzurrun bat jokatzen ari gara

Se puede jugar un riñón a esta edad.

Amigdalitisa dauka

Tiene una amigdalitis

Adin honetan, birikoak ohi dira

A la edad que tiene, suele ser de origen vírico

Zorne-plakak ditu.

Tiene placas de pus.

Gainera, gongoilak ditu

Además, tiene ganglios.

Froga arin bat egingo diot, ea jatorria estreptokokoa den.

Le voy a hacer una prueba rápida, para ver si la causa es el estreptococo.

Tratatu behar den bakteria bakarra da

Es la única bacteria que hay que tratar.

Estreptokokoa usu izaten da iturburua 3 urtetik aurrera

El estreptococo es causa probable después de los 3 años de edad

Froga negatiboa da.

La prueba es negativa.

Negatiboa izateak ez du esan nahi anginarik ez duenik

El que sea negativa, no significa que no tenga anginas.

Anginak ditu, baina ez dugu antibiotikorik erabili behar

Tiene anginas, pero no hay que tratarlas con antibiótico.

Froga positiboa izan da.

La prueba ha sido positiva.

Antitermikoez gain, antibiotikoa eman behar zaio.

Además del antitérmico, hay que darle antibiótico.

Penicilina emango diogu

Vamos a darle Penicilina.

Penilevel emango diozu.

Le vas a dar Penilevel.

Sobre bat gosaldu eta afaldu baino lehen.

Un sobre antes de desayunar y cenar.

Ordu erdi bat lehenago.

Una media hora antes.

Urdaila hutsik egon behar da.

Tiene que ser con estómago vacío.

10 egunetan.

En 10 días.

30 kg baino gehiago ditu?; eman2 sobre gosaldu eta afaldu baino lehen.

¿Pesa más de 30 kg?, le das 2 sobres antes de desayunar y de cenar.

Egun batean ez du sukarrik izango.

En 1 día habrá desaparecido la fiebre.

Baita irensteko mina ere.

También la molestia al tragar.

Bai, antitermikoa ere eman egingo diozu.

Sí, también le darás el antitérmico.

Dakizun dosietan.

A las dosis que sabes.

Penizilinaren dosi orduan sukarra suertatuz gero, antitermikoa ere eman dezakezu, 15 bat minutu utziz batetik bestera.

Si coincide que tiene fiebre con la hora del antibiótico, puedes dar antitérmico y antibiótico, separados en unos 15 minutos.

Miaketa fisikoa normal iruditzen zait.

La exploración física me parece normal.

Baina sukarra oso altua da.

Pero la fiebre es muy alta.

Garnua normala da.

La orina es normal.

Erradiografia bat egingo diot badaezpada ere.

Por si acaso, le voy a hacer una radiografía.

Bai, orain bertan egingo diogu.

Sí, le haremos ahora mismo.

Egiten duzunean itzuli kontsultara.

Cuando se lo hagas, vuelves a la consulta.

Erradiografia normala dirudi.

La radiografía perece normal.

Ez da ezer apartekorik ikusten.

No se ve nada anormal.

Behar bada bihotz ingurua pixkat bat zikin.

Quizás la zona central está un poco sucia.

Muki pilatua dirudi.

Parece moco acumulado.

Beno, hemen zerbait agertzen da.

Bueno, aquí aparece algo.

Umeak neumonia bat dauka.

El niño tiene una neumonia.

Antibiotikoa behar du.

Necesita antibiótico.

Amoxicilina emango diogu.

Le vamos a dar amoxicilina.

Dosi altuetan.

A dosis altas.

Prospektua irakurtzen baduzu, harritu egingo zara ipinitako dosiekin.

Si lees el prospecto, te extrañarás de la dosis que le he puesto.

Hala ere, emaiozu esan dizudan moduan.

De todas formas, dále tal como te he apuntado.

Ez dut uste ingresatzeko dagoenik.

No me parece que está para ingreso.

Bere egoera orokorra ona da.

Su estado general es bueno.

Bihar berrikusiko dugu erantzuna.

Mañana lo valoraremos de nuevo.

Bada, Neumonia dauka eta bere egoera ez da ona.

Pues tiene una neumonia y su situación no es buena.

Ospitalera eramango duzu.

Le vas a llevar al Hospital.

Behar bada ingresatu egingo dute.

Puede que quede ingresado.

Goitikak badauzka antibiotikoak ez dauka eraginik.

Si tiene vómitos el antibiótico no le hará ningún efecto.

Beraz, injekzioz edo benaz hartu beharko ditu.

Por lo tanto, habrá que dárselo en inyección o por vena.

Eraman erradiografia.

Llevarás la radiografía.

Eta emango dizudan txostena.

Y el informe que te voy a hacer.

Garnua normala da.

La orina es normal.

Baita erradiografia ere.

La radiografía también.

Baina eskasa iruditzen zait umearen egoera.

Pero el estado general del niño me parece regular.

Ospitalera bidaliko dut.

Lo voy a enviar al Hospital.

Ea sukarraren iturburua antzematen dioten.

A ver si averiguan el origen de la fiebre

Ez dut uste ezer larririk duen.

No creo que tiene nada serio.