Euskararen hasiera

 Hasiera PEDIATRA ETA UME-GAZTEAREN ARTEKO ELKARRIZKETA-SOLASALDIA

ENTREVISTA CON NIÑOS Y JÓVENES EN CONSULTA DE SALUD

Agurra
Saludo
Ikastolan
En la escuela
Janaria
Alimentación
Neurtzeko
Pesar y medir
Ikusmena
Visión
Entzumena
Audición
Oinak aztertzeko
Podometría
Bizkarra aztertzeko
Columna
Aginak
Dentición
Tabakoa eta Alkohola Tabaco y Alcohol  

 

EUSKARA

ESPAÑOL

Zein da zure izena?

¿Cual es tu nombre?

(Zelan) nola deitzen zara?

¿Cómo te llamas?

Nor (Zein) zara zu?

¿Tú, quién eres?

Jokin (al) zara zu? = Zu jokin zara?

¿Tú eres Jokin?

Jokin (al) da zure izena? = Zure izena Jokin (al) da?

¿Te llamas Jokin?

Orduan, zu Asier zara?

Entonces, ¿tú eres Asier?

Ander, behar bada?

¿A lo mejor Ander?

Badakit, zure izena Ibon da, ez da?

Ya lo sé, tu nombre es Ibón, a que sí!.

(Eta), zenbat urte dauzkazu?

(Y), ¿cuántos años tienes?

Handia zara ya, eh!

Jo, qué mayor eres ya!

Zein da zure andereñoaren izena?

¿Cómo se llama tu andereño?

Eta, zer egiten duzu eskolan?

Y, ¿qué sueles hacer en la escuela?

Abestu!, ze txollo. Eta zer gehiago?

¡Cantar!. Qué chollo. ¿Y qué más?

Marrazkiak egin

Dibujar

Eta margoztu. Hori gehiegi da!

Y pintar. ¡Éso es demasiado!.

Nik (be) ere eskolara nahi dut joan

Yo también quiero ir a la escuela

Eta, zein da zure lagun handienaren izena?

Y, ¿cómo se llama tu mejor amigo?

Ondo jaten duzu?

¿Comes bien?

Badakizu gozokiak ez direla onak

Ya sabes que los dulces no son buenos

Ondo gosaldu behar duzu

Tienes que desayunar fuerte

Esne edo esnekiak, laboreak (ogia edo gailetak izan daitezke) eta fruitu bat da egokia

Leche o derivados, cereales (que pueden ser pan o galletas) y una fruta es lo mejor

Lau jatordu bete (egin) behar dituzu egunean

Necesitas hacer 4 comidas al día

Lau hoietatik kanpo ez duzu ezer jan behar

Fuera de esas 4 horas no tienes que comer nada

Kendu arropak

Quítate la ropa

Bai, alkandora eta prakak (be) ere bai

Sí, la camisa y pantalones también

Geratu kaltzontzilotan (kaltzontzilo hutsean)

Quédate solamente en calzoncillos

Etorri (zatoz) pisura, ea zenbat pisatzen eta neurtzen duzun

Ven al peso, a ver cuánto pesas y mides

Ze handia zara!

Qué alto eres, eh!

Asko hazi zara azken urte honetan

Has crecido mucho durante este último año

Pisua (be) ere politxo irabazi duzu

De peso, tampoco te has quedado manco

Loditxo (zagoz) zaude

Estás un poco gordo

Tresna hau tensioa hartzeko da

Este aparato sirve para medir la tensión

Ea nola (zelan) ikusten duzun

A ver como ves

Orain, zure ikusmena neurtuko dugu

Ahora vamos a medir tu vista

Etorri (zatoz) hona

Ven aquí

Ipini ondoan hormaren kontra

Ponte al fondo contra la pared

(Tapatu) estali ezkerreko begia

Tápate el ojo izquierdo

Zer da irudi hau?

¿Qué figura es ésta?

Zer da hau?

¿Qué es esto?

Hau, bai, hatzaren gainean dagoena

Sí, ésta, la que señala el dedo

Norantza zabaltzen da E hau?

¿Hacia dónde se abre esta E?

Gorantza, beherantza, eskuinerantza edo ezkerrerantza?

¿Hacia arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda?

Gora, behera, eskuinera edo ezkerrera?

¿Arriba, abajo, derecha o izquierda?

Egin (adierazi) hatzarekin nahi baduzu

Indícalo con el dedo si lo prefieres

(Ze) zein letra da hau?

¿Qué letra es ésta?

Eta hau?

¿Y ésta?

Eta beste hau?

¿Y ésta otra?

Tresna hau ea (zelan) nola entzuten duzun jakiteko da

Este aparato sirve para saber qué tal oyes

Tresna hau zure entzumena neurtzeko da

Este aparato es para medir tu audición

Soinu bat entzuten duzunean “bai” esan

Cuando oigas un ruido di “ya”

Soinu batzuk txiki-txikiak dira. Adi egon eta entzuten duzunean esan bai

Algunos sonidos son muy débiles. Estate atento y cuando los oigas di “ya”

Beste tresna honek oinak ikusteko balio du

Este otro artilugio sirve para mirar los pies

Igo kristalaren gainera

Súbete encima del cristal

Ez arduratu, ez da apurtuko

No te preocupes, que no se va a romper

Orain, jarri aurrerantza

Ahora, inclínate hacia delante

Tolestu enborra

Dobla el tronco (cuerpo)

Oso ondo!

Muy bien!

Erakutsi aginak (hortazk)

Enseña (me) los dientes

Garbitzen dituzu, ez da?

Te los limpias, ¿no es así?

Badakizu garrantzitsua dala

Sabes que es importante

Ez duzu erre inoiz, ez da?

No has fumado nunca, verdad?

Zure kuadrilan inoiz erre al dute?

¿Han fumado alguna vez en tu cuadrilla?

Esan lasai, nik ez dizut zigortuko-eta

Dímelo tranquilamente, que yo no voy a castigar a nadie

Ah, lantzean behin erretzen dute

Ah, de vez en cuando fuman

Eta kaladatxorik ez dizute eskaini?

¿Y no te han ofrecido alguna calada?

Bai, baina ez duzu hartu

Sí, pero no has fumado

Hori oso ondo dago

Eso está muy bien

Kontuan hartu behar duzu kalada batek beste bat dakarrela

Tienes que tener en cuenta que una calada pide otra

Eta pitilo batek beste bat

Y que un pitillo trae otro

Gero oso (gatza) zaila da uztea

Luego es difícil abandonar el tabaco

Eta kalimotxorik inoiz?

¿Y, alguna vez que otra algún kalimotxo?.

Jai baten edo kontzertu baten ostean (ondoren) bai, orduan

Entonces, alguna que otra vez tras un concierto

Ez zinen mareatu, ez da?

¿No te mareaste, verdad?

Bat bakarrik izan zen, orduan

Fue sólo uno, entonces

Esan lasai, neska!

¡Dilo tranquilamente, Miren!

Bi edo hiru, beno orduan hiru

Dos o tres, entonces serían tres

Erretzeari buruz esan dizudana esaten dizut oraingoan

Te digo lo que te he contado con respecto al tabaco